2.65 ง32101-Course Syllabus.pdf

Course Syllabus

การวัดและประเมินผล

Chat Board

Content

Classwork

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา

ครูผู้สอนในรายวิชา

ครูกิตติพศ  ไชยคำภา

ครูกิติยา  อินทร์ขำวงค์

ครูศศิธร  ศรีทองเพิง

ครูณาฎณัฎชา  ช่วยมาก

ขอขอบคุณโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th 

อบรมวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม.