ครูกิตติพศ  ไชยคำภา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

227 ถ. พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

E-Mail : krukittipot.ch@gmail.com 

Website : https://www.kittipot.in.th