สรุปเนื้อหารายวิชาพื้นฐานการดำรงชีวิต ม.5

สรุปเนื้อหารายวิชาพื้นฐานการดำรงชีวิต ม.5.pdf

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา

แนะนำรายวิชา + ครอบครัว 

กฎหมายครอบครั

การดูแลรักษาความสะอาด

และการตกแต่งบ้าน

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

การระดมความคิดงานอาหาร

อาหารและโภชนาการ

งานช่างในบ้าน

งานเกษตรน่ารู้

งานประดิษฐ์สร้างสรรค์

องค์กรธุรกิจ

หลักการตลาดเบื้องต้น

การบริหารการเงินส่วนบุคคล